EESTI AUTORIÕIGUSTE KAITSE ORGANISATSIOON MTÜ

Mittetulundusühing Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon (EAKO) alustas tegevust 1999. aastal võitluseks autoriõiguse rikkumistega Eestis. EAKO tegevuse peaeesmärk on autoriõiguse seadusega kaitstavate objektide ebaseadusliku kasutamise avastamine ja tõkestamine Eesti Vabariigis. Organisatsiooni tegevus keskendub peamiselt filmi, muusika ja interaktiivsete mängude autoriõiguste kaitsele.

EAKO-l on tugev koostöö politsei ja tolliga autoriõiguse rikkumiste avastamisel, tõkestamisel ja menetlemisel. EAKO annab kohtutele ja riiklikele juurdlusasutustele autoriõiguste rikkumise kohta eksperthinnanguid. Võitluses internetipiraatluse vastu teeb EAKO tihedat koostööd kohalike internetiteenuse pakkujatega.

Muu tegevus:

  • intellektuaalse omandi ja autoriõiguse alaste koolituste/seminaride korraldamine;
  • filmide, muusika ja interaktiivsete mängude legaalsete kasutus- ja levitusviiside propageerimine;
  • valitsusasutuste ja  Riigikogu informeerimine autoriõigusega ja autoiõigusega kaasnevate õigustega seotud probleemidest  ja sellealase seadusloome väljatöötamisele kaasaaitamine;
  • koostöö tegemine autoriõiguse kaitsega seotud organisatsioonidega Eestis ja välismaal.